Į pirmą puslapį

Sielovados taryba ir Ekonominė taryba

Pagrindinis šios tarybos tikslas — padėti kunigams formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau aktyvių pasauliečių į veiklią tarnystę, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir darnų sugyvenimą.

Pagal Vatikano II Susirinkimo nurodymus parapijose įsteigiamos sielovadinės tarybos. Šią grupę sukviečia parapijos vadovas. Ją sudaro dvasininkai ir aktyvūs pasauliečiai.

Sielovadinė taryba turi patariamąjį balsą ir padeda parapijų vadovams spręsti bei įgyvendinti svarbiausius pastoracinius uždavinius.

Parapijos sielovados tarybos nariai:

 1. Kun. Virginijus Česnulevičius, parapijos administratorius, tarybos pirmininkas
 2. Kun. Edvard Dukel
 3. Vygandas Samanavičius (atstovauja šeimoms)
 4. Gitana Kasinskienė (atstovauja šeimoms)
 5. Ada Sieger (atstovauja katechetams)
 6. Bernardas Vasiliauskas (atstovauja muzikams)
 7. Violeta Savickaitė-Paciūnienė (atstovauja muzikams)
 8. Rasuolė Pilipavičiūtė (atstovauja tarnautojams)
 9. Eglė Sakalauskienė (atstovauja Caritas)
 10. Linita Žebrauskienė (atstovauja suaugusiųjų maldos grupei)
 11. Antanas Kavoliukas (atstovauja tarnautojams ir ministrantams)
 12. Monika Vinclovaitė (atstovauja jaunimui)
aukštyn