Į pirmą puslapį

Parapinis choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 8 val. Šv. Mišiose bei kitų religinių švenčių dienomis.

Choro vadovai

Nuo pat įkūrimo jam vadovavo vargonininkas ir chorvedys Petras Bagdonavičius, vėliau - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas Vaidas Grybas, diakonas Jonas Naujokaitis. Šiuo metu chorui vadovauja Judita Taučaitė, choristų prezidentė - Birutė Panumienė.

Repeticijų grafikas

Choro nariai repetuoti renkasi kiekvieną trečiadienį nuo 17.00 val. Repetuojama maždaug dvi valandas. Retkarčiais organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginama repeticijų trukmė.

Mielai kviečiame visus, mėgstančius giesmes ir galinčius giedoti, įsijungti į chorą.

Naujus narius priima choro vadovas. Choro vadovą galima rasti Arkikatedroje sekmadieniais nuo 7.30 val. iki 9 val. prie vargonų ir trečiadieniais repeticijų metu (repeticijų kambariuose) arba skambinti telefonu choro prezidentei — Birutei Panumienei, tel. 8 699 61857.

Veikla

Šiuo metu chore gieda 32 choristai. Nuo pat Vilniaus arkikatedros atšventinimo tuometinis jos klebonas mons. Kazimieras Vasiliauskas vis ragino žmones burtis į chorą ir giedoti populiarias bažnytines giesmes. 1991m. susibūrė per 30 giesminkų, kurie ir sudarė parapijinio choro branduolį. Nuo 1992 m. šis choras pradėjo giedoti prie vargonų, plėtė savo repertuarą, kėlė meistriškumą.

 

Šis choras turi bendruomeninio giedojimo ištakas ir iš dalies tęsia liaudiško giedojimo tradicijas. Choro repertuare — įvairios bažnytinės giesmės: nuo Lietuvoje gerai žinomų tradicinių iki naujų, originalių keturbalsių giesmių. Be to, choras gieda ir didesnės apimties kūrinius, pvz., L. Abariaus, M. Vaitkevičiaus, G.Sakalausko, K. Bikkenbergo mišias, J. Althouse Kantatą ir pan.

 

Bendradarbiavimas su kitų bažnyčių bendruomenėmis. Choras Šv. Mišiose yra giedojęs ne tik daugelyje Lietuvos bažnyčių, bet lietuvių bendruomenių kvietimu lankėsi užsienio šalių šventovėse: Karaliaučiuje, Gervėčiuose, Minske.

 

Bendradarbiavimas su kitais bažnytiniais chorais, ruošiant bendrus projektus. Kartu su kitais Arkikatedros chorais ypatingomis progomis gieda apeigų metu, per religinės muzikos koncertus ir kt. Su Kauno Įgulos bažnyčios vaikų choru paruošė kompozitoriaus Jay Althouse stambų kūrinį „Cantate Domino“ ir atliko Arkikatedroje 2005 m.

 

Piligriminės kelionės. Choras rengia maldingas keliones ir jose daug gieda. Giesmininkai drauge keliavo į Šiluvą, Lurdą, Licheną.

 

Labdaringa veikla. Choras koncertuoja, atlikdamas religines giesmes. Choras ne kartą giedojo Tremtinių namuose ir Antavilių senelių globos namuose.

aukštyn