Į pirmą puslapį

Parapinis choras

Parapinis choras
 
Choras įsikūrė 1991 m. vasarą. Gieda kiekvieną sekmadieniais 8 val. Šv. Mišiose ir kitų religinių švenčių dienomis.

Choro vadovai
1991 - 2003 m. - vargonininkas ir chorvedys Petras Bagdonavičius (1940 - 2011);
2003 - 2010 m. chorvedys Vaidas Grybas;
2010 m. rugsėjis - 2011 m. gegužė - vargonininkas diak. Jonas Naujokaitis;
Nuo 2011 m. liepos mėn. - chorvedė Judita Taučaitė.
Vargonininkė Gražina Kopūstienė.
__________________
Choro prezidentė Birutė Panumienė, tel. 8 699 61857.
 
Repeticijų grafikas
Choro nariai repetuoja kiekvieną trečiadienį nuo 17.00 val. Repetuojama pusantros valandos. Jei yra poreikis, ilginama repeticijų trukmė arba organizuojamos papildomos repeticijos.
Naujus narius priima choro vadovė Judita Taučaitė. Ją galima rasti Arkikatedroje sekmadieniais prie vargonų nuo 7.30 val. iki 9 val. Ir trečiadieniais repeticijų metu (repeticijų kambariuose).
 
Veikla
Nuo pat Vilniaus arkikatedros atšventinimo (1989-02-05 tuometinis jos klebonas mons. Kazimieras Vasiliauskas ragino žmones burtis ir giedoti populiarias bažnytines giesmes. 1991 m. įsikūręs Parapinis choras giedoti pradėjo turėdamas apie 30 giesmininkų. Vėliau chorui Monsinjoras suteikė Parapinio vardą.
 
Nuo 1992 m. choras giedoti perkeltas prie vargonų. Jis plėtė savo repertuarą, kėlė meistriškumą.
Choro repertuare - bažnytinės giesmės nuo Lietuvoje gerai žinomų tradicinių, iki naujų originalių keturbalsių giesmių. Tiek lietuvių kompozitorių (kunigo Gedimino Šukio, kunigo Benedikto Andruškos, Petro Bagdonavičiaus, Juozo Vaidoto Lyguto, Gintaro Kuprevičiaus, Povilo Čiurlionio, Aloyzo Žilio, Leonido Abario, Alvido Remesos, Gedimino Purlio, Fausto Strolios, L. Abariaus, M. Vaitkevičiaus, kan. G. Sakalausko ir kt.), tiek užsienio autorių (Luigi Cherubini, Astrid Broeders, Georg Friedrich Händel, Norman Ramsey, Edward Allen - Ed Harris, Patrick Appleford, Henryk Jan Botor, Karl Marija von Weber, M. L. Lingfoot ir kt.).  
Atlieka ir didesnės apimties kūrinius, pvz., K. Bikkenbergo mišias, J. Althouse kantatą „Cantate Domino“ (ją paruošė kartu su Kauno Įgulos bažnyčios vaikų choru, 2005 m. atliko Vilniaus arkikatedroje).
Kartu su kitais Arkikatedros chorais įvairiomis progomis gieda apeigų metu, per religinės muzikos koncertus ir kt.
Kiekvieną penktąjį mėnesio ketvirtadienį choras gieda šv. Mišiose (ne pandemijos metu - Šv. Kazimiero koplyčioje), dalyvauja po Mišių vykstančioje Švč. Sakramento adoracijoje.
Vėlinių Oktavos metu 1-2 kartus gieda šv. Mišiose, dalyvauja gedulingoje Oktavos procesijoje.
Gavėnios metu penktadieniais gieda Kryžiaus Kelio apmąstymuose.
Choras Šv. Mišiose yra giedojęs virš 70 Lietuvos bažnyčių. Taip pat lietuvių bendruomenių kvietimu lankėsi užsienio šalių šventovėse - Karaliaučiuje (RSFSR), Gervėčiuose, Minske (Baltarusija), Lichene, Seinuose (Lenkija), Agluonoje (Latvija).
Dalyvauja maldingose kelionėse. Giesmininkai giedojo Šiluvos, Trakų, Aušros Vartų atlaiduose, Lurdo šventovėje.
Choras ne kartą giedojo Specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai”, Antavilių pensionate, VRM Medicinos centro Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.
 
Dalyvavo Respublikinėje Giesmių šventėje ,,Kristui gieda Lietuva", skirtoje, Kristaus gimimo 2000 metų jubiliejui, 2000 m.; XVIII tarptautiniame  sakralinės muzikos festivalyje "Džiūgaukim... Aleliuja-2017"; Šv. Aloyzo šventėje - chorų festivalyje, skirtame Šv. Aloyzo pagerbimui, 2017 ir 2018 m.; VI ir VII tarptautiniuose sakralinės muzikos festivaliuose ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!'' 2019 ir 2020 m.
 
Šiuo metu chore gieda 41 giesmininkas.
Mielai kviečiame prisijungti visus, mėgstančius giesmes ir norinčius garbinti Viešpatį.
aukštyn